عربی در این وبلاگ ترجمه و قواعد عربی 2(ریاضی و تجربی) قرار گرفته میشود http://arabi25.mihanblog.com 2020-10-24T03:25:19+01:00 text/html 2012-01-02T15:58:13+01:00 arabi25.mihanblog.com تجربی 2/1 الدرس الخامس http://arabi25.mihanblog.com/post/16 <P><FONT size=2>1.الظبی:<FONT color=#cc6600>اهو</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>2.اسافر:<FONT color=#cc6600>سفر می کنم(للمتکلم وحده/مفاعله)</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>3.النادره:<FONT color=#cc6600>کمیاب</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>4.احدی:<FONT color=#cc6600>یکی</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>5.الرحلات:<FONT color=#cc6600>سفرها</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>6.امضیت:<FONT color=#cc6600>گذراندم(للمتکلم وحده/باب افعال)</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>7.اسبوع:<FONT color=#cc6600>هفته</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>8.جزر:<FONT color=#cc6600>جزیره ها(جمع مکسر)</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>9.فتشت عن:<FONT color=#cc6600>جستجو کردم(باب تفعیل)</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>10.ذی قرون:<FONT color=#cc6600>با شاخهای</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>11.خبیر:<FONT color=#cc6600>اگاه(صفت مشبهه)</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>12.مسالک:<FONT color=#cc6600>راهها(جمع مکسر/مفرد:مسلک)</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>13.تل:<FONT color=#cc6600>تپه</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>14.رملی:<FONT color=#cc6600>شنی</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>15.ماهورایک:<FONT color=#cc6600>نظرت چیست؟</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>16.اجاب:<FONT color=#cc6600>جواب داد</FONT></FONT></P> <P><FONT size=2>17.شاعر:<FONT color=#cc6600>بااحساس</FONT></FONT></P> text/html 2011-12-08T11:25:30+01:00 arabi25.mihanblog.com تجربی 2/1 دانستنی های قرآنی http://arabi25.mihanblog.com/post/15 <div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: blue;" lang="FA"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">حیواناتی كه نامشان در قرآن آمده است:</span></span><span dir="ltr"></span></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: red;" lang="FA"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">بَعیر :</span> <span style="color: rgb(204, 102, 0);">شتر&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(102, 0, 0);">بَقَره&nbsp; : </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);">گاو ماده&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(102, 0, 0);"> ثُعبان :</span> <span style="color: rgb(204, 102, 0);">ماربزرگ</span></span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: red;" lang="FA"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">جراد : </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);">ملخ</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(102, 0, 0);">خَنازیر : </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);">خوك ها</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: rgb(102, 0, 0);">قِرَدَه :</span> <span style="color: rgb(204, 102, 0);">میمون</span></span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: red;" lang="FA"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">اَلنَّحل :</span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> زنبورعسل</span> &nbsp; <span style="color: rgb(102, 0, 0);">هُدهُد :</span> <span style="color: rgb(204, 102, 0);">شانه به سر&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(102, 0, 0);"> حِمار : </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);">خر</span></span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: red;" lang="FA"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">اَلغَنَم :</span> <span style="color: rgb(204, 102, 0);">گوسفند</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(102, 0, 0);"> فراش : </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);">پروانه&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: rgb(102, 0, 0);"> بَعوضَه : </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);">پشه</span></span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: red;" lang="FA"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">ضان :</span> <span style="color: rgb(204, 102, 0);">میش&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(102, 0, 0);">اَلغُراب :</span> <span style="color: rgb(204, 102, 0);">كلاغ&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(102, 0, 0);"> اَلكَلب :</span> <span style="color: rgb(204, 102, 0);">سگ</span></span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);" lang="FA">اعضای بدن انسان كه نامشان در قرآن آمده است :</span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: red;" lang="FA"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">اُذُن : </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);">گوش&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(102, 0, 0);"> ذَقَن :</span> <span style="color: rgb(204, 102, 0);">چانه&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: rgb(102, 0, 0);"> الانف :</span> <span style="color: rgb(204, 102, 0);">بینی</span></span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: red;" lang="FA"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">جُلود :</span>&nbsp; <span style="color: rgb(204, 102, 0);">پوست</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(102, 0, 0);">اَلوتین : </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);">شاه رگ</span>&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(102, 0, 0);"> حَید : </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);">گردن</span></span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: red;" lang="FA"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">ظُفُر :</span> <span style="color: rgb(204, 102, 0);">ناخن</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(102, 0, 0);">عَضُد : </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);">بازو&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(102, 0, 0);"> لَحیه : </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);">ریش</span></span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: red;" lang="FA"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">شِفتَه :</span> <span style="color: rgb(204, 102, 0);">لب&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(102, 0, 0);">&nbsp; رِجل :</span><span style="color: rgb(204, 102, 0);"> پا&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: rgb(102, 0, 0);">عَین : </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);">چشم</span></span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: red;" lang="FA"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">یَد : </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);">دست&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(102, 0, 0);">&nbsp; بَطن :</span> <span style="color: rgb(204, 102, 0);">شكم</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(102, 0, 0);">فُوه : </span><span style="color: rgb(204, 102, 0);">دهان</span></span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);" lang="FA">كافرانی كه نامشان درقرآن آمده است :</span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 0);" lang="FA">قارون&nbsp;&nbsp;&nbsp; جالوت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آزر</span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);" lang="FA">فرشتگانی كه نامشان درقرآن آمده است :</span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 0);" lang="FA">جبرئیل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماروت&nbsp;&nbsp;&nbsp; هاروت&nbsp;&nbsp;&nbsp; میكال&nbsp;&nbsp;&nbsp; مالك</span></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><br><font size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 0);" lang="FA"></span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: red;" lang="FA"></span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);" lang="FA">قبایلی كه نامشان در قرآن آمده است :</span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2">یاجوج وماجوج&nbsp;&nbsp;&nbsp; عاد&nbsp;&nbsp;&nbsp; ثمود &nbsp;مَدیَن&nbsp; قریش <span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right; color: rgb(204, 102, 0);"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: rgb(204, 102, 0);" lang="FA">اصحاب الایكه&nbsp;&nbsp;&nbsp; اصحاب الرس</span><span lang="AR-SA"></span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="color: red;" lang="FA"></span><span lang="AR-SA"></span></font></p> text/html 2011-12-08T10:16:02+01:00 arabi25.mihanblog.com تجربی 2/1 الدرس الثالث(ترجمه متن) http://arabi25.mihanblog.com/post/14 <font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; «کِتاب الْحَیاة»</span><br>&nbsp;</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">اَلْعلمُ و الدّینُ جَناحانِ لِلإنسانِ لا یَقْدِرُ علـی الطَّیَرانِ إلا بِهِما . و الأمّةُ الإسلامیّةُ هى أمّةٌ سائرةٌ نَحوَ <br><br>الْکمالِ و الرُّشدِ و هى بِحاجةٍ إلـی هذَیْنِ الْجَناحَیْنِ.<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">والإسلامُ مُنْذُ ظهورِهِ شجَّع الْمسلمیـنَ علـی التَّفکُّرِ و التَّعلُّمِ.<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">وإلیک بعضَ هذه الآیاتِ:<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1.أصل الْعالَم:<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">﴿... أنَّ السَّماواتِ و الأرضَ کانتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما ﴾<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">أصلُ الْعالَمِ سِرٌّ غامِضٌ و&nbsp; الآیةُ تُخْبِرُ الْعالَمیـنَ عن حقیقةِ هذا الأمرِ مِن خِلال کلماتٍ وَجیزةٍ:<br>&nbsp;</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">(کانت السَّماواتُ و الأرضُ مُلْتَصِقَتَیْنِ ثُم فَصَلَ اللّهُ بینهما )<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">تَوَصَّلَ الْباحِثونَ فـى عِلْمِ الْفَلَک فـى الْقرنِ الْعِشرینَ إلـی نظریَّةٍ&nbsp; خلاصتُها أنَّ الْمادَّةَ الأولَـی لِلْعالَمِ<br><br>کانت جامدةً ثُم حَدَثَ فیها انْفجارٌ شدیدٌ وانْفَصَلَتْ&nbsp; أجزاءُ تلکَ الْمادَّةِ و تَشَکَّلَت السَّماواتُ و الأرضُ!<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2.اَلشَّمسُ و الْقَمر:<br>&nbsp;</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">﴿وجَعَلَ الْقَمَرَ فیهنَّ ( فـى السَّماواتِ) نوراً و جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً﴾<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">کلمةُ "سِراج"&nbsp; تُعبِّرُ عن شـﻰءٍ ذﻯ نورٍ و حرارةٍ من ذاتِه و&nbsp; کلمةُ "نور" تُعبِّرُ عن مُجرَّدِ نورٍ لا حرارةَ فیه.<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">والآیةُ تقولُ : إنّ الْقمرَ یَبْعَثُ ضَوءًا لاحرارةَ فیه و مِن مَصدرٍ غیرِ&nbsp; ذاتـىٍّ . أمّا الشَّمسُ فهی مُضیئةٌ بِذاتِها<br><br>فَتکونُ مصدراً لِلنّورِ و الْحرارةِ.<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">و ما عَرَفَ الإنسانُ حقیقةَ الْقَمرِ إلا فـى الْقرنِ الْعِشرینَ و بعد هُبوطِ أوّلِ انسانٍ علـی سطحِه واکتِشافِه<br><br>بأنَّه مُجرَّدُ کَوکبٍ هامِدٍ لا أثرَ فیهِ لِلماءِ ولا لِلحیاةِ وهو یَعکِسُ ضوءَ الشَّمْسِ ....<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3.دَوَرانُ الأرضِ:<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">﴿وَ تری الْجِبالَ تَحْسَبُها جامدةً و هى تَمرُّ مرَّ السَّحابِ ﴾<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">إنَّکَ لو تَنظُرُ إلـی الْجبالِ تَحْسِبُ&nbsp; أنّها ثابتةٌ و لکنَّ الْحقیقةَ غَیْرُ ذلک اَلْجبالُ تَمُرُّ أمامَکَ کَما یَمُرُّ السَّحابُ<br><br>؛وسببُ ذلک دَورانُ الأرضِ و حَرکتُها.<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">حرکةُ الأرضِ لیستْ مخفیَّةً علـی أحَدٍ فـى عصرِنا ولکنَّها کانت مَجهولةً علـی الإنسانِ حتی الْقرونِ <br><br>الأخیرةِ.و قصّةُ غالیلةَ مشهورةٌ فـى هذا الْمجالِ.<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">هذه کانت بعضَ الإشاراتِ العلمیَّةِ فـى الْقرآنِ الْکریـم ، الّتـﻰ اکْتَشَف الْعلمُ حقیقتَها حتّی الآنَ.<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">و نَعلَمُ أنَّ الإشاراتِ الْعلمیَّةَ فـى آیاتِ الْقرآنِ الْکریـم لَیسَت هدفاً بِحدِّ ذاتِها ، بل هی آیاتٌ تُثْبِتُ لَنا<br><br>صِدْقَ ادّعاءِ نزولِ الْقرآنِ من جانبِ اللّهِ تَبارکَ و تَعالَی.<br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">﴿ إنَّ فـى ذلک لآیاتٍ لِقَومٍ یَعقِلونَ ﴾</span><br><br><span style="color: rgb(153, 51, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="font-weight: bold;">«کتاب زندگی»</span><br><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">علم و دین دو بال برای انسان هستند که جز با آن دو نمی تواند پرواز کند و امّت اسلامی امّتی حرکت<br><br>کننده به سوی کمال و رشد است و به این دو بال نیازمند است.<br><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">و اسلام از هنگام ظهورش مسلمانان را به فکر کردن ویادگیری تشویق کرده است.<br><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">و اینک بعضی از این آیه ها:‌<br><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">1.اصل جهان:<br><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">&nbsp;که آسمان ها و زمین بسته بودند و آن دو را باز کردیم.<br>&nbsp;</span><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">اصل جهان راز پیچیده ای است و این آیه به جهانیان درباره حقیقت این امر در خلال سخنانی مختصر و<br><br>مفید خبر می دهد:( آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند سپس خداوند آن دو را از هم جدا کرد.)<br><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">محقّقان در علم نجوم در قرن بیستم به نظریّه ای رسیده اند که خلاصه اش این است که مادّه ی<br><br>نخستینِ جهان جامد بود. سپس انفجار شدیدی روی داد و اجزای آن مادّه جدا شد&nbsp; و آسمان ها و<br><br>زمین تشکیل شد.</span><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">2.خورشید و ماه:&nbsp; </span><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">(و ماه را در‌ آن ها (در آسمان ها ) نور و خورشید را چراغ قرار داد.)<br><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">کلمه ی " چراغ" چیزی را بیان می کند که دارای نور است و از خودش گرما دارد و کلمه ی "نور"<br>&nbsp;</span><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">نور محض را بیان&nbsp; می کند که گرمایی در آن نیست.<br><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">و آیه می گوید: ماه نوری را می فرستد که گرمایی ندارد و از منبعی غیر خودش است. امّا خورشید<br><br>خود به خود فروزان است و منبع نور و گرماست.<br><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">و انسان حقیقت ماه را نشناخت جز در قرن بیستم و بعد از فرود آمدن اولین انسان بر سطح آن و <br><br>کشف اینکه آن تنها سیّاره ای سرد و خاموش است که هیچ اثری از آب و زندگی در آن نیست و نور<br><br>خورشید را منعکس می کند.<br><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">3.چرخش زمین:<br><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">(و کوهها را می بینی آن ها را جامد می پنداری در حالی که همچون ابر حرکت </span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">می کنند.)<br><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">اگر به کوهها نگاه کنی آن ها ثابت می پنداری ولی حقیقت غیر این است. کوه ها همان طور که ابر<br><br>حرکت می کند در برابر تو در حرکتندو علّت آن چرخش و حرکت زمینی است.<br><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">حرکت زمین در عصر ما بر کسی مخفی نیست ولی تا قرن های اخیر بر انسان نا معلوم بود و داستان<br><br>گالیله در این زمینه مشهور است.<br><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">این پاره ای اشاره های علمی در قرآن کریم بود که علم تا به حال حقیقت آن را کشف کرده است.<br><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">و می دانیم که اشاره های علمی در آیه ها ی قرآن کریم فـی نفسه هدف نیست بلکه آیه هایی<br><br>است که راست بودنِ ادّعای نازل شدنِ قرآن را از جانب خداوند تبارک و تعالی ( نام او پر برکت و بلند<br><br>بادا) برای ما ثابت می کند.<br><br style="color: rgb(153, 51, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">(به راستی که در آن آیه هایی وجود دارد برای قومی که می اندیشند.)</span><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><br></font> text/html 2011-12-07T16:03:54+01:00 arabi25.mihanblog.com تجربی 2/1 الدرس الثالث(لغت و مترادف و متضاد) http://arabi25.mihanblog.com/post/13 <p><font size="2">1.جَناحان:<font color="#cc6600">دوبال</font></font></p> <p><font size="2">2.الطَیَران:<font color="#cc6600">پرواز</font></font></p> <p><font size="2">3.سائرةً:<font color="#cc6600">رونده</font></font></p> <p><font size="2">4.نَحوَ:<font color="#cc6600">به سوی</font></font></p> <p><font size="2">5.مُنذُ:<font color="#cc6600">از(حرف ابتدای زمان)</font></font></p> <p><font size="2">6.شَجّعَ:<font color="#cc6600">تشویق کرد(ماضی للغائب/ازباب تفعیل)</font></font></p> <p><font size="2">7.أَلّفَ:<font color="#cc6600">تالیف کرد(ماضی للغائب)</font></font></p> <p><font size="2">8.یَتَحَدّثُ:<font color="#cc6600">سخن بگوید</font></font></p> <p><font size="2">9.عدیدة:<font color="#cc6600">متعدد/بسیار(صفت مشبهه)</font></font></p> <p><font size="2">10.مجالات:<font color="#cc6600">زمینه ها</font></font></p> <p><font size="2">11.بالتّفضیل:<font color="#cc6600">به طور مفصل</font></font></p> <p><font size="2">12.خِلال:<font color="#cc6600">میان</font></font></p> <p><font size="2">13.وجیزة:<font color="#cc6600">مختصر/کوتاه(صفت مشبهه)</font></font></p> <p><font size="2">14.مُلتَصِقَتینِ:<font color="#cc6600">به هم چسبیده(اسم مثنی/مشتق/اسم فاعل)</font></font></p> <p><font size="2">15.فَصَلَ:<font color="#cc6600">جدا کرد</font></font></p> <p><font size="2">16.تَوَصّلَ:<font color="#cc6600">رسید(ماضی/للغائب/با تَفَعّل)</font></font></p> <p><font size="2">17.الباحثون:<font color="#cc6600">محققان/پژوهشگران</font></font></p> <p><font size="2">18.علم الفلک:<font color="#cc6600">اختر شناسی</font></font></p> <p><font size="2">19.الباحثونَ فی علم الفَلک:<font color="#cc6600">اختر شناسان</font></font></p> <p><font size="2">20.عشرین:<font color="#cc6600">بیست/بیستم</font></font></p> <p><font size="2">21.الأولی:<font color="#cc6600">اوّلیه</font></font></p> <p><font size="2">22.دُستور:<font color="#cc6600">قانون</font></font></p> <p><font size="2">23:الصیدَلَة:<font color="#cc6600">داروسازی</font></font></p> <p><font size="2">24:حَدَثَ:<font color="#cc6600">روی داد</font></font></p> <p><font size="2">25:انفصَلَت:<font color="#cc6600">متلاشی شد(ماضی/للغائبة/ازباب انفعال)</font></font></p> <p><font size="2">26.تَشَکّلَت:<font color="#cc6600">تشکیل یافت(ماضی/للغائبة/ازباب تفعّل)</font></font></p> <p><font size="2">27.تُعَبّرُ:<font color="#cc6600">حکایت می کند(مضارع/للغائبة/ازباب تفعیل)</font></font></p> <p><font size="2">28.مجرد نورٍ:<font color="#cc6600">نور تنها/فقط یک نور</font></font></p> <p><font size="2">29:یَبعَثُ:<font color="#cc6600">می فرستد</font></font></p> <p><font size="2">30:ضوءًا:<font color="#cc6600">نوری</font></font></p> <p><font size="2">31.مصدر:<font color="#cc6600">منبع</font></font></p> <p><font size="2">32.غیر ذاتی:<font color="#cc6600">غیر اصلی(فرعی)</font></font></p> <p><font size="2">33.مُضیئَةً:<font color="#cc6600">تابان</font></font></p> <p><font size="2">34.بذاتِها:<font color="#cc6600">به خودی خود/فی نفسه</font></font></p> <p><font size="2">35.هُبوط:<font color="#cc6600">فرود(مصدر ثلاثی مجرد)</font></font></p> <p><font size="2">36.رَتقاً:<font color="#cc6600">بسته</font></font></p> <p><font size="2">37:فَتَقنا:<font color="#cc6600">گشودیم</font></font></p> <p><font size="2">38.هامِد:<font color="#cc6600">سرد و خاموش</font></font></p> <p><font size="2">39.یَعکِسُ:<font color="#cc6600">منعکس می کند</font></font></p> <p><font size="2">40.تَری:<font color="#cc6600">میبینی</font></font></p> <p><font size="2">41.تَحسَبُ:<font color="#cc6600">می پنداری</font></font></p> <p><font size="2">42:جامدةً:<font color="#cc6600">بی حرکت</font></font></p> <p><font size="2">43.تَمُرّ:<font color="#cc6600">عبور می کند/می گذرد</font></font></p> <p><font size="2">44.مَرّ السّحاب:<font color="#cc6600">مانند گذشتن ابر</font></font></p> <p><font size="2">45.لَو:<font color="#cc6600">اگر</font></font></p> <p><font size="2">46.کَما:<font color="#cc6600">همانطور که</font></font></p> <p><font size="2">47.دَوَران:<font color="#cc6600">گردش/چرخش</font></font></p> <p><font size="2">48.تُثبتُ:<font color="#cc6600">ثابت می کند(مضارع/للغائبة/ازباب افعال)</font></font></p> <p><font size="2">49.صدق:<font color="#cc6600">درستی/راستی</font></font></p> <p><font size="2">50.یعقلونَ:<font color="#cc6600">می اندیشند/خردورزی می کنند</font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">کلمات مترادف:</span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1.زارع:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">فلّاح</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2.إلیک:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">خُذ</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3.خلاصة:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">وجیزَة</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4.خِلال:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">بینَ</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5.وَقَعَ:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">حَدَثَ</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6.ضوء:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">نور</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7.تَری:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">تَنظُرُ</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.دَوَران:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">حَرَکَة</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.سراج:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">مصباح</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.الإنسان:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">المرء</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">11.تُعَبّرُ:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">تُبَیّنُ</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">12.مِن ذاتِهِ:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">مِن نفسِهِ</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">13.یَبعَثُ:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">یُرسِلُ</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">14.مصدر:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">منبع</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">15.فَتَقَ:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">حَلّ-فَتَحَ</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">16.هبوط:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">نزول</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">17.دُستور:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">شَریعة</span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">کلمات متضاد:</span></span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1.صِدق:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">کِذب</span></span></span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2.مخفیّة:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">مشهودة</span></span></span></span></font></font></p><p><font size="2"><font color="#cc6600"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3.ملتَصِق:<span style="color: rgb(204, 102, 0);">مُنفَصِل</span></span></span></span></font></font></p><p></p><p><font size="2"></font>&nbsp;</p> text/html 2011-12-07T16:01:31+01:00 arabi25.mihanblog.com تجربی 2/1 قواعد درس چهارم http://arabi25.mihanblog.com/post/12 <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><strong>قواعد درس چهارم:</strong></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><strong> </strong><p><strong><br>اقسام اسم معرب: اسم معرب به چهار شكل به كار برده می شود.</strong></p> <p><strong><br>1- اسم مقصور: اسمی است كه به الف مقصوره ( ی-ا) ختم شده باشد. مثال: الهدی- الفتی- مستشفی- الدنیا- موسی و … </strong></p> <p><strong><br>2- اسم منقوص: اسمی است كه به یاء ساكن ماقبل مكسور (یعنی قبلش كسره باشد) ختم شده باشد. مثال: القاضِی- الباقِی- الماضِی- اللیالِی و … <br></strong></p> <p><strong>3- اسم ممدود: اسمی است كه به الف ممدوده (اء) ختم شده باشد. مثل: زهراء- خضراء- ماء- دعاء- سماء- انبیاء.</strong></p> <p><strong><br>4- اسم صحیح الاخر: اسمی است كه به الف مقصوره و یاء ساكن و الف ممدود ختم نشده باشد. مثل: كتاب، مدرسه، تلمیذ، فاطمه، مریم.<br></strong></p> <p><strong>اعراب تقدیری: هرگاه در اسم معربی علامت اعراب ظاهر نشود یعنی نتوانیم علامت اعراب به آخر آن اضافه كنیم آن كلمه اعراب تقدیری دارد.</strong></p> <p><strong><br>كلماتی كه در مواردی كه اعراب تقدیری دارند عبارتند از:</strong></p> <p><strong><br>1- اسم مقصور: اسمهای مقصور در هر سه حالت، رفع، نصب و جر اعراب تقدیری د ارد یعنی علامت اعراب نمی پذیرند.</strong></p> <p><strong><br>رفع<br>اسم مقصور نصب اعراب تقدیری</strong></p> <p><strong><br>جر<br>الدنیا مزرعه الآخره: الدنیا(مبتدا و تقدیراً مرفوع)، مزرعه(خبرو مرفوع به ضمه اصلی) </strong></p> <p><strong><br>الآخره (مضاف الیه و مجرور به كسره اصلی)</strong></p> <p><strong><br>جاء الفتی (فاعل و تقدیراً مرفوع) رأیتُ الفتی (مفعول به و تقدیراً منصوب)</strong></p> <p><strong><br>سمت مِن الفتی (تقدیراً مجرور)</strong></p> <p><strong><br>نكته: هر گاه اسم مقصور نكره و یا بدون ال باشد در هر سه حالت رفع و نصب و جر الف مقصوره (ی) آن حذف می شود و به جای آن تنوین نصب ــــًــــ می گیرد.</strong></p> <p><strong><br>مثال: هـدی – فتی – جاء فتی (فاعل و تقدیراً مرفوع)</strong></p> <p><strong><br>رأیتُ فتی (مفعول به و ظاهراً منصوب به فتحه اصلی) سمعتُ من فتی ( تقدیراً مجرور)</strong></p> <p><strong><br>2-اسم منقوص: اسمهای منقوص در حالت رفع و جر اعراب تقدیری دارند ولی در حالت نصب اعراب ظاهری و اصلی دارند یعنی در حالت نصب فتحه می گیرند.</strong></p> <p><strong><br>رفع<br>اسم منقوص جر اعراب تقدیری<br></strong></p> <p><strong>نصب اعراب ظاهری و اصلی<br></strong></p> <p><strong>جاء القاضِی (فاعل و تقدیراً مرفوع) رأیتُ القاضِی (مفعول به و منصوب ظاهراً به فتحه اصلی<br>سمعت من القاضِی (تقدیراً مجرور)</strong></p> <p><strong><br>نكته: هر گاه اسم منقوص بدون ال و یا نكره باشد و در حالت رفع و جر یاء ساكن آن حذف می شود و به جای آن تنوین جر می گیرد ولی اعرابش تقدیری است. ولی در حالت نصب یاء آن حذف نمی شود و اعراب اصلی و ظاهری دارند.</strong></p> <p><strong><br>معرفه نكره</strong></p> <p><strong><br>القاضِی قاضٍ</strong></p> <p><strong><br>الباقِی باقٍ</strong></p> <p><strong><br>مانند: جاء قاضٍ (فاعل و تقدیراً مرفوع) رأیتُ قاضیاً (مفعول به و ظاهراً منصوب به فتحه اصلی)<br>سمعتُ من قاضٍ (تقدیراً مجرور)</strong></p> <p><strong><br>3-اسمی كه به ضمیر متصل متكلم وحده (ی) اضافه شده باشد. در هر سه حالت رفع و نصب و جر دارای اعراب تقدیری می باشند.مانند:</strong></p> <p><strong><br>جاء معلمی (معلم: فاعل و تقدیراً مرفوع، ی: مضاف الیه و محلاً مجرور)</strong></p> <p><strong><br>رأیت معلمی (معلم: مفعول به و تقدیراً منصوب، ی: مضاف الیه و محلاً مجرور)</strong></p> <p><strong><br>قلتُ لمعلمی ( معلم: تقدیراً مجرور، ی: مضاف الیه و محلاً مجرور)</strong></p> <p><strong><br>نكته: هر گاه اسماء خمسه به ضمیر متصل متكلم وحده (ی) اضافه شده باشد در هر سه حالت رفع و نصب و جر اعراب تقدیری دارد. مثال:</strong></p> <p><strong><br>رجع ابی إلی المدینهِ : (أب: فاعل و تقدیراً مرفوع، ی: مضاف الیه و محلاً مجرور)</strong></p> <p><strong><br>سمِعتُ من أبی : (أب: تقدیراً مجرور، ی: مضاف الیه و محلاً مجرور)</strong><br><br></p></font> text/html 2011-12-07T15:59:24+01:00 arabi25.mihanblog.com تجربی 2/1 قواعد درس سوم http://arabi25.mihanblog.com/post/11 <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><strong>1- جمع مونث سالم: به جمع هایی گفته می شود كه با اضافه كردن (ات) ساخته می شود. مانند: </strong></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><strong>مؤمنات، تلمیذات، آیات، كلمات، مسلمات، صالحات، فراشات.</strong></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><strong> </strong><p><strong><br>جمع مونث سالم در حالت رفع و جر اعراب اصلی دارند</strong></p> <p><strong><br>یعنی در حالت رفع ُ ٌ و در حالت جر ِ‌ ٍ می گیرند. ولی در حالت نصب اعراب فرعی یا نیابی دارند. یعنی </strong></p> <p><strong>در حالت نصب به جای فتحه، كسره می گیرند.<br><br>نكته: جمعهای سالم مؤنث هیچگاه فتحه نمی گیرند.<br></strong></p> <p><strong>ضمه ( رفع ) ـــ <br>(اعراب اصلی)، جارت المعلمات (فاعل و مرفوع به ضمه اصلی)</strong></p> <p><strong><br>كسره (جر ) ــــ </strong></p> <p><strong><br>كسره (نصب) ـــــ (اعراب فرعی یا نیابی)، رأیت المعلماتِ (مفعول به و منصوب به كسره فرعی یا نیابی)</strong></p> <p><strong><br>الحسنات یذهبن السیئاتِ : الحسنات (مبتدا و مرفوع به ضمه اصلی)، یذهبن (خبر جمله فعلیه محلاً مرفوع)، السیئاتِ (مفعول به و منصوب به كسره فرعی)</strong></p> <p><strong><br>سمعتُ من المعلماتِ (مجرور به كسره اصلی)<br></strong></p> <p><strong>مضاف الیه فاعل<br>مجرور مرفوع مبتدا <br>مجرور به حرف جر خبر <br><br>منصوب مفعول به<br>مجزوم فعل مضارع مجزوم (نهی)</strong></p> <p><strong><br>2- اسم غیر منصرف: به اسمهایی گفته می شود كه هیچگاه تنوین نمی گیرند و در حالت رفع و نصب اعراب اصلی دارند. یعنی در حالت رفع ُ (ضمه) و در حالت نصب َ‌ (فتحه) می گیرند. ولی در حالت جر، اعراب فرعی یا نیابی دارند. یعنی در حالت جر به جای كسره (فتحه) می گیرند.<br>جاءتْ فاطمه (فاعل و مرفوع به ضمه اصلی)<br>رأیتُ فاطمه( مفعول به و منصوب به فتحه اصلی)<br>سمعتُ مِن فاطمه(مجرور به فتحه فرعی «نیابی»)<br>رفع، ضمه، ُ <br>اعراب اصلی جر، فتحه، َ اعراب فرعی(نیابی)<br>نصب، فتحه َ </strong></p> <p><strong><br><br>نكته: اسمهای غیر منصرف عبارتند از:<br>1- اسم علم مؤنث مانند: فاطمه، مریم ، زینب<br></strong></p> <p><strong>2- اسم شهرها و كشورها و رودها (خاص) مانند: اصفهان، ایران، كارون<br></strong></p> <p><strong>3- اسم غیر عربی (عجم) مانند: ابراهیم، اسماعیل، یعقوب، یوسف، فرعون، اسحاق<br>4- اسمهایی كه بروزن(افعـل، فعلی، فعـلاء، فعـلان)باشندمانند:اكرم، عطشــی، زهراء ، خضراء- عطشان، سلمان</strong></p> <p><strong><br>5- جمعهای مكسری كه بر وزن مفاعل و مفاعیل و شبیه آندو باشد( جمع های مكسری كه حرف سوم آن الف باشد وبعد از آن بیش از یك حرف به كار رفته باشد).<br>مانند: مساجد، موازین، معابد. شبیه آن، قواعد، حوادث<br>مفاعِیــل، مفاتیــح، محاریـب شبیـه آن، تفاسیر، تواریخ، تلامیذ</strong></p> <p><strong><br>6- جمعهای مكسری كه به الف ممدود (اء) ختم شده باشد. مانند : اشیاء، اسماء، علماء، اولیاء، فضلاء.</strong></p> <p><strong><br>نكته: اسمهای غیر منصرف با دو شرط در حالت جر، كسره می گیرند و اعراب اصلی دارند :<br>1- مضاف باشد. 2- ال داشته باشد.</strong></p> <p><strong><br>ذهبتُ الی مسـاجد (مجرور به فتحه نیابی «فرعی»)</strong></p> <p><strong><br>ذهبتُ الی المسـاجدِ (مجرور به كسره اصلی)</strong></p> <p><strong><br>ذهبتُ الی المسـاجد المدینـه. المساجد( مجرور به كسره اصلی و مضاف) المدینه (مضاف الیه و مجرور به كسره اصلی)<br></strong></p> <p><strong>پیامبرانی كه حرف اول اسم آنها یكی ازاین حروف باشد اسم آنها منصرف است و غیر از اینها<br>غیر منصرف می شوند: </strong></p> <p><strong><br>شش صلمنـه (شیث، شعیب، صالح، لوط، محمد، نوح، هود)</strong><br><br></p></font> text/html 2011-12-07T15:55:10+01:00 arabi25.mihanblog.com تجربی 2/1 قواعد درس دوم http://arabi25.mihanblog.com/post/10 <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><strong>قواعد درس دوم:</strong></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><strong> </strong><p><strong><br>اعراب: به حركت حرف (كلمات) آخر كلمات معرب، اعراب گفته می شود. </strong></p> <p><strong><br>معرب: به كلماتی گفته می شود كه حركت حرف آخر آنها در شرایط مختلف تغییر می كند.</strong></p> <p><strong><br>اعراب به سه شكل به كار برده می شود: <br></strong></p> <p><strong>1 ـ اعراب محلی 2 ـ اعراب ظاهری 3 ـ اعراب تقدیری</strong></p> <p><strong><br>1- اعراب محلی : در كلمات مبنی كه حركت حرف آخر كلمه تغییر نمی كند اعراب محلی می باشد. </strong></p> <p><strong>اعراب محلی در موارد زیر به كار برده می شود:<br>الف) كلمات مبنی <br>ب) جمله ( خبر جمله - حال جمله - صفت جمله وصفیه )<br>ج) خبر شبه جمله (جار و مجرور و ظـرف زمان و مکان ) . جمله و شبه جمله مبنی به شمار می رود.<br></strong></p> <p><strong>مانند:<br>هولاء تلمیذات: هولاء (مبتدا، محلاً مرفوع)، تلمیذات‌ (خبر، مفردو مرفوع به ضمه اصلی، اعراب ظاهری) <br>جاء اولئك: اولئك (فاعل، محلاً مرفوع)<br>الله ارسل رسوله انتِ فی الصّف<br>مبتداو مرفوع خبر جمله فعلیه مبتدا خبر شبه جمله(جارو مجرور)<br>اعراب ظاهری محلاً مرفوع محلاً مرفوع محلاً مرفوع<br>رأیتها: رأی(فعل)، تَ (فاعل، ضمیر، محلاً مرفوع)، ها (مفعول به، محلاً منصوب)<br><br>حروف جر: فی- من – الی- علی – بــ - لـِ – عن – ك – حتّــی – واو قسـم.<br>علیــك : علــی (حرف جر)، ك (محلاً مجرور)<br>الكتاب فـوق المنضــده: الكتـاب (مبتـدا، محلاً مرفوع)، فــوق المنضــده (خبر شبه جمله، محلاً مرفوع)<br></strong></p> <p><strong>2- اعراب ظاهری: هر گاه علامت اعراب در آخر كلمات معرب ظاهر و آشكار باشد آن را اعراب ظاهری می نامند و به دو شكل به كار برده می شود.<br>الف) اعراب اصلی ب) اعراب فرعی (نیابی)<br><br><br><br>الف) اعراب اصلی :هر گاه كلمه ای در حالت رفع (ضمه ُ‌ ٌ ) و در حالت نصب (فتحه َ‌‌ ً ) و در حالت جر ( كسره ِ ٍ ) و در حالت جزم ( سكون ْ ) داشته باشد دارای اعراب اصلی می باشد.<br>رفع، ضمه ، ُ ٌ‌ مشترك بین اسم و فعل مضارع<br>نصب، فتحه َ ً <br>علامت اعراب اصلی جر، كسره ، ِ ٍ فقط اسم<br>جزم، سكون ، ْ فقط فعل مضارع<br>مانند: لـم یكْتُبْ التلمیــذُ الدرس فی البیت.<br>لم یكتب (فعل مضارع و مجزوم به سكون «حذف ضمه»، اعراب اصلی)<br>التلمیذ (فاعل و مرفوع به ضمه اصلی ) الدرس: (مفعول به و منصوب به فتحه اصلی)<br><br>فی البیت: (مجرور به كسره اصلی) لا تقـــل الكـــذب. لا تقــل: (فعل مضارع مجزوم به سكون «حذف ضمه» اعراب اصلی)الكــذب: (مفعول به و منصوب به فتحه اصلی)<br>نكتــه : در فعلهای مبنی برای مشخص كردن نوع مبنی به سومین حرف اصلی فعل نگاه می كنیم و با توجه به علامت سومین حرف اصلی نوع مبنی آنها را مشخص می كنیم .<br>مبنی بر سكون : ذهبتَ – یذهبن – ذهبْتِ </strong></p> <p><strong><br><br>ب) اعراب فرعی یا نیابی: هر گاه كلمه ای در حالت رفع، نصب، جر و جزم به جای علامات اعراب اصلی از حروف یا حركات دیگری استفاده كند دارای اعراب فرعی یا نیابی می باشد و شامل موارد زیر می باشد.</strong></p> <p><strong><br>1 ـ اسم مثنی <br>2 ـ اسم جمع سالم مذكر <br>3 ـ اسماء خمسـه<br>4 ـ اسماء جمع سالم مؤنث <br>5 ـ اسم غیر منصرف</strong></p> <p><strong><br>اسم مثنی: به اسمهایی گفته می شود كه بر دو تا دلالت داشته باشند و با اضافه كردن «ان-ین» ساخته می شوند و همیشه دارای اعراب فرعی یا نیابی می باشند. به این صورت كه در حالت رفع ( الف) و در حالت نصب و جر ( یاء) می گیرند.</strong></p> <p><strong><br>نكته 1- «ن» در اسمهای مثنی علامت اعراب نمی باشد و هنگام مضاف واقع شدن «ن» مثنی حذف می شود. مانند: جاء التلمیذان (فاعل و مرفوع به الف نیابی)<br>رأیت التلمیذین ( مفعول به و منصوب به یاء نیابی)<br>سمعت من التلمیذین( مجرور به یاء نیابی) <br>جاء اخواك (فاعل و مرفوع به الف نیابی)</strong></p> <p><strong><br>نكته2- یاء درصورتی علامت نصب است كه قبل از آن اسم حرف جربه كار نرفته باشدوآن اسم مضاف الیه نباشد یاء در صورتی علامت جراست كه قبل از آن حرف جر به كار رفته باشدو مضاف الیه باشد.<br></strong></p> <p><strong>2-اسم جمع سالم مذكر: جمعهایی كه با اضافه كردن (ون‌ ـ ین ) ساخته می شوند و همیشه دارای اعراب فرعی یا نیابی هستند یعنی در حالت رفع (واو) و در حالت نصب و جر (یاء) می گیرند.<br>جاء المعلمون (فاعل و مرفوع به واو نیابی)<br>رایت المعلمین ( مفعول به و منصوب به یاء نیابی)<br>سمعت من المعلمین (مجرور به یاء نیابی)<br>نكته: «ن» در جمع سالم مذكر علامت اعراب نمی باشد و هنگام مضاف واقع شدن حذف می شود.<br>جاء معلموهم (فاعل و مرفوع به واو نیابی)<br>المعلمون + هم معلموهم</strong></p> <p><strong><br><br>3- اسماء خمسـه: عبارتند از: أب، أخ، ذو، فـــو، حــم.<br>چون این اسمها در اعراب مانند هم به كار می روند و علامت اعرابشان یكسان است اسماء خمسه نامیده می شوندومعمولاً‌ درجمله به اسم دیگری اضافه می شوندیعنی مضاف واقع می شوندو دارای اعراب فرعی یا نیابی هستند. به این صورت كه در حالت رفع، (واو) و در حالت نصب (الف) و در حالت جر (یاء) می گیرند. مانند: جاء أبــوك (فاعل و مرفوع به واو نیابی) رأ‌یتُ أبـاك (مفعول به و منصوب به الف نیابی)<br>سمعت من أبیـك (مجرور به یاء نیابی)</strong></p> <p><strong><br>نكته 1 = هرگاه اسماء خمسـه مضاف به ضمیر متكلم وحده در هر سه حالت (رفع – نصب – جـر ) اعراب تقدیری <br>دارند : جاء أبــی رأیت أبـــی سلمت علی أبـــی </strong></p> <p><strong><br><br>نكته 2: دراسمهای مثنی وجمع سالم مذكرواسماء خمسه چون علامت اعراب آنها حروف می باشدبه آنها اعراب به حروف گفته می شود ولی در اسمهای جمع سالم مؤنث و اسم ضمیر منصرف چون علامت اعراب حركت می باشد به آنها اعراب به حركت گفته می شود.</strong><br><br></p></font> text/html 2011-12-07T15:47:43+01:00 arabi25.mihanblog.com تجربی 2/1 قواعد درس اول http://arabi25.mihanblog.com/post/9 <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><strong>اسم نكره: به اسمهایی گفته می شود كه برای ما ناشناخته و نا آشنا باشند و علامت آن معمولاً تنوین </strong></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><strong>است. تنویــن ــــــــ . مثال: رجل - ‌إمرأه‌ - كتاباً‌ - شجره‌ .</strong></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><strong> </strong><p><strong><br>نكته ا- در اسمهای مثنی و جمع سالم مذكر كه تنوین نمی گیرند هر گاه «ال» نداشته باشند و «ن»</strong></p> <p><strong>&nbsp;آنها حذف نشده باشدوبه اسم معرفه اضافه نشده باشند نكره می باشد. مثال: رجلان – رجلین- </strong></p> <p><strong>معلمون – معلمین . <br>نكته 2- بعضی از اسمهای اشخاص مذكر تنوین می گیرند ولی نكره نیستند و معرفه می باشند. </strong></p> <p><strong><br>مثال : محمــد – علیاً – سعید .</strong></p> <p><strong><br>نكته3- اسم غیر منصرف با شرطی نكره هستندكه : </strong></p> <p><strong><br>1= مضاف به معرفه نباشد 2 = اسم علم نباشد 3 = الـ نداشته باشنـد </strong></p> <p><strong><br>اسم معرفه: به اسمهایی كه برای ما شناخته شده و آشنا باشند و به شش دسته تقسیم می شوند.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><br>اقسام معارف: </strong></p> <p><strong><br>1- اسم علم 2 ـ ضمیر 3 ـ اسم اشاره</strong></p> <p><strong><br>4 ـاسم موصول 5 ـ معرفه به ال (ذواللام) 6 ـ معرفه به اضافه</strong></p> <p><strong><br>معارف شش بود، مضمر. اضافه علم، ذواللام، موصول. اشاره.<br></strong></p> <p><strong>اسم علـم: به اسمهایی گفته می شودكه مخصوص یك شخص یا یك مكان و یا یك شیء بخصوص باشد. مانند : <br>محمد‌ - فاطمه – ایران- اصفهان- كارون-<br>منصرف غیر منصرف<br><br>نكته ا- به اسمهایی که می توانند تنویــن بگیرندمنصرف وبه اسمهایی كه هیچگاه تنوین<br></strong></p> <p><strong>نمی گیرندغیرمنصرف گفته می شود .) در درس سوم درباره اسم غیـر منصرف بطور کامل می خوانیم .)</strong></p> <p><strong><br>نكته2-دربین اسمهای علم فقط بعضی ازاسمهای اشخاص مذكركه حروف اصلی عربی دارندتنوین </strong></p> <p><strong>میگیرندوبقیه اسمهای علم تنوین نمی گیرند.<br>نكته 3- اسم علم به دو شكل بكار می رود:</strong></p> <p><strong><br>الف) اسم علم مفرد: به اسمهایی گفته می شود كه از یك جزء تشكیل می شوند.<br></strong></p> <p><strong>مثال: مریم- دمشق<br>ب) اسم علم مركب: به اسمهایی گفته می شود كه از دو جزء تشكیل می شوند.</strong></p> <p><strong><br>مثال: عبدالله : عبد + الله ابوطالب: ابو +طالب === مركب اضافی</strong></p> <p><strong><br>مضاف مضاف الیه مضاف مضاف الیه</strong></p> <p><strong><br>الحجــر الاسـود مركب وصفی<br></strong></p> <p><strong>موصوف صفت<br>2- ضمیر:</strong></p> <p><strong><br>ضمیر به دو شكل به كار می رود:</strong></p> <p><strong><br>1- ضمیر منفصل 2- ضمیر متصل.</strong></p> <p><strong><br>1- ضمیر منفصل: این ضمیر خود نیز به دو شكل تقسیم می شود:<br></strong></p> <p><strong>الف) ضمیر منفصل رفعی (مرفوع): ضمیرهایی هستند كه در اول جمله قرار می گیرند و مبتدای جمله </strong></p> <p><strong>می باشند و چون مبتدا مرفوع است به این ضمیرها نیز رفعی (مرفوع) گفته می شوند. </strong></p> <p><strong><br><br>ضمیر منفصل رفعی عبارتنداز: </strong></p> <p><strong><br>غائب مخاطب متکلـم</strong></p> <p><strong><br>مذکر مونث مذکر مونث متکلم وحده</strong></p> <p><strong><br>مفرد هــو هـــی أنت أنت أنا</strong></p> <p><strong><br>مثنـی هما هما انتما انتما متکلـم مع الغیر</strong></p> <p><strong><br>جمـع هم هــن انتم انتن نحـن</strong></p> <p><strong><br>نكته : هرگاه مبتدا و خبر معرفه باشند معمولا بین آنها ضمیر منفصلی قرار می گیرد كه به آن ضمیر</strong></p> <p><strong>&nbsp;فصل یا عماد گفته می شود و محلی از اعراب ندارد . مانند : الله هــو السمیع اولئك هــم المفلحون <br></strong></p> <p><strong>ب) ضمیر منفصل نصبی (منصوب): ضمیرهایی هستند كه در جمله مفعول به می باشند و چون مفعول</strong></p> <p><strong>&nbsp;به منصوب است به این ضمیرها نیز نصبی یا منصوب گفته می شود و عبارتند از :</strong></p> <p><strong><br>غائب مخاطب متکلـم</strong></p> <p><strong><br>مذکر مونث مذکر مونث متکلم وحده</strong></p> <p><strong><br>مفرد ایاه‌ ایاهـا ایاک ایاك ایای </strong></p> <p><strong><br>مثنـی ایاهما ایاهما ایاكما ایاكما متکلـم مع الغیر</strong></p> <p><strong><br>جمـع ایاهم ایاهن‌ ایاكم ایاكن ایانـا</strong></p> <p><strong><br>2- ضمیر متصل: ضمیرهای متصل نیز به دو شكل به كار می روند:</strong></p> <p><strong><br>الف) ضمیر متصل رفعی (مرفوع): ضمیرهایی هستند كه فقط به فعل اضافه می شوند و جزء فعل می </strong></p> <p><strong>باشند و نشان دهنده ی صیغه ی فعل هستند كه به آنها ضمیر متصل فاعلی یا بارز یا متصل رفعی گفته </strong></p> <p><strong>می شود.و عبارتنداز:</strong></p> <p><strong><br>فعل ماضی ا- و- ن- ت – تما- تم – ت –تن - ت – تا</strong></p> <p><strong><br>فعل مضارع و امر ا- و- ن- ی-</strong></p> <p><strong><br>مثال: ذهبا – ذهبــوا- ذهبنـا فعل ماضی</strong></p> <p><strong><br>مثال: یذهبان – یذهبـــون – تذهبیــن –تذهبـن فعل مضارع </strong></p> <p><strong><br>مثال : إذهبــا ـ إذهبــوا ـ إذهبــی ـ إ ذهبــن == امر</strong></p> <p><strong><br>نكته 1- «نون» در صیغه های مثنی و جمع مذكرو مفرد مؤنث مخاطب علامت مرفوع بودن فعل </strong></p> <p><strong>مضارع<br>می باشد و ضمیر بشمار نمی رود .</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><br>ب) ضمیر متصل نصبی و جرّی كه عبارتند از : <br></strong></p> <p><strong>غائب مخاطب متکلـم<br></strong></p> <p><strong>مذکر مونث مذکر مونث متکلم وحده</strong></p> <p><strong><br>مفرد ه‌ هـا ک ك ی <br></strong></p> <p><strong>مثنـی هما هما كما كما متکلـم مع الغیر<br></strong></p> <p><strong>جمـع هم هن كم كن نـا</strong></p> <p><strong><br>نكته 1- هر گاه این ضمیرها به آخر فعل و حروف مشبهه بالفعل اضافه شوند ضمیر متصل نصبی </strong></p> <p><strong>هستند اگر به فعل اضافه شوندمفعولاً‌ به و محلاً منصوب هستند واگر به حروف مشبهه اضافه شوند </strong></p> <p><strong>اسم حروف مشبهه و محلا منصوب می باشند .<br></strong></p> <p><strong>مثال: اَعْرفِــک شاهد نا</strong></p> <p><strong><br>فعل مفعولاً به و محلاً منصوب (ضمیر متصل نصبی)</strong></p> <p><strong><br>نكته 2- هر گاه این ضمیرها به آخر اسم و یا حرف جر اضافه شوند ضمیر متصل جرّی می باشند. اگر به اسم اضافه شوند مضاف الیه و اگر به حرف جر اضافه شوند محلاً مجرور به حرف جر می باشند.<br>حروف جر: فی- من – الی- علی – بــ - لـِ – عن – ك – حتّــی – حاشا – كلا - واو قسـم .........<br>واو قسم مثل: و العصر - و التین و الزیتون منك: من ك<br><br>حرف جر مجرور به حرف جر حرف جر مجرور به حرف جر<br>جار و مجرور جار و مجرور<br></strong></p> <p><strong>3- اسم اشاره: به دو شكل به كار می رود. <br>الف) اسم اشاره به دور:<br>مذكر مونث معنی<br>مبنی مفرد ذلك تلك آن<br>معرب مثنی ذانك-ذینك تانك-تینك آندو<br>مبنی جمع اولئك اولئك آنان-آنها<br><br><br><br>ب) اسم اشار ه به نزدیك:<br>مذكر مونث معنی<br>مبنی مفرد هذا هذه این<br>معرب منثی هذان- هذین هاتان- هاتین ایندو<br>مبنی جمع هولاء هولاء اینان- اینها</strong></p> <p><strong><br>نكته 1- اسمهای اشاره هولاء و اولئك فقط برای جمعهای عاقل (انسانها) به كار برده می شوند و برای جمعهای غیر عاقل (غیر انسانها) از هذه و تلك استفاده می شود. (برای جمعهای غیر عاقل یا غیر انسانها از قواعد مفرد و مونث استفاده می كنند. یعنی، ضمیر، فعل، اسم اشاره، اسم موصول، مفرد و مونث به كار برده می شود.) مثال:<br>تلامیذ – معلمون – معلمات<br>هولاء – هولاء – هولاء (جمع عاقل، انسانها)<br>اولئك – اولئك – اولئك <br></strong></p> <p><strong>نكته 2 - اسم( الـ ) دار بعد از اسم اشاره اگر جامد باشد عطف بیان و اگر مشتق باشد صفت مفرد می باشد<br>هولاء التالمیذ (عطف بیان ) هولاء المعلمون (صفت مفرد ) <br></strong></p> <p><strong>4- موصول: به دو شكل به كار می رود: <br>الف) اسم موصول خاص كه عبارتند از: <br>مذكر مونث <br>مبنی مفرد الذی التی كسی كه<br>معرب مثنی الذان- الذین التان – التین كسانی كه <br>مبنی جمع الذین الّاتی كسانی كه</strong></p> <p><strong><br>ب) اسم موصول عام (مشترك) : برای عاقل (انسانها)، مــن كسی كه، آنكه <br>برای غیر عاقل (غیر انسان)، ما چیزی كه، آنچه<br>نكته ا- به جمله ای كه بعد از اسم موصول قرار می گیرد، جمله ی صله (صله ی موصول) گفته می شود. <br>در جمله صله ضمیر ی بكار برده می شود كه به اسم موصول برمی گردد و به آن ضمیر عائد <br>گفته می شود . مانند: الله هو ا لــذی ارسـل رسوله با لهدی<br>اسم موصول صله ( صله ی موصول)<br><br>نكته 2= اسم موصول بعد از اسم الـ دار اگر به معنی ( كه ) باشد صفت مفرد می باشد . <br>هذا هـو الظبــی الــذی فتشت عنـه طـول النهـار . <br></strong></p> <p><strong>5- معرفه به الـ (ذواللام): هر گاه نكره ای با «ال» به كار برده شود به معرفه تبدیل می شود كه به آن معرفه به ال (ذواللام) گفته می شود و هیچگاه تنوین نمی گیرند. مثال: ال+ كتاب‌ = الكتاب الرجل ، الشجره و … یعنی اگر ال را برداریم نكره می شود.<br></strong></p> <p><strong>6 ـ معرفه به اضافه: هر گاه اسم نكره ای به اسم معرفه ای اضافه شود اسم نكره به معرفه تبدیل<br>می شود كه به آن معرفه به اضافه گفته می شود . مثال:<br>كتاب + التلمیذ كتــاب التلمیــــذ <br>معرفه به اضافه معرفه به ال (مضاف و مضاف الیه)<br>نكته ا: معرفه به اضافه یا مضاف ، هیچگاه ال- تنوین- نون مثنی و نون جمع مذكر سالم نمی گیرد. مثال:<br>اخوانِ + كم اخـواكـم <br>اخوینِ‌ + كم اخویـكم<br>معلمون + المدرسه معلمـو المدرسه <br>معرفه به اضافه معرفه به ال (مضاف و مضاف الیه)<br>( مضـاف در معرفه و نکــره بودن از مضـاف الیــه پیــروی دارد به این صورت که اگـر مضاف الیـه معـرفه باشد مضاف هم معـرفه و اکـر مضاف الیـه نکــره باشــد مضاف هــم نکــره می باشد .) <br>کتاب معلــم کتاب المعلــــم</strong><br><br><br><br></p></font> text/html 2011-12-07T12:39:42+01:00 arabi25.mihanblog.com تجربی 2/1 الدرس الرّابع(لغت و مترادف و متضاد) http://arabi25.mihanblog.com/post/8 <div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);"> <font style="color: rgb(102, 0, 0);" size="2">1<span style="color: rgb(0, 0, 0);">.اِعتَزِل:</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">دوری کن(امر للمخاطب،افتعال)</span><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">2.الأغانـى:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">ترانه ها(جمع مکسر،مفردش اُغنیَة)</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">3.الْغَزَل:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">شعر عاشقانه</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">4.فَصْل:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">حق</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">5.جانِبْ</font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">کناره گیری کن(امر،مفاعلة)</span><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">6.مَنْ:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">از هر که</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">7.هَزَل:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">داوه و بیهوده گفت</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">8.<span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"></span></span>إتَّق:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">پروا داشته باش(امر،افتعال،تحلیل چنین فعل هایی در سال بعد انجام می شود.)</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">9.إتَّق</font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> اللّهَ:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">پروای الهی داشته باش(خود را از گناه کردن در برابر خداوند حفظ کن.)</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">10.ما</font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">جاوَرَت:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">نزدیک نشد</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">(للغائبة)<br><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مفهوم بیت:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">(تقوای الهی به دل کسی نزدیک نشد مگر اینکه آن شخص به مقام رضایت الهی رسید.)</span></span><br></span><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">11.یَقْطَعُ طُرْقاً:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">راهزنی می کند</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">12.بَطَلا:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">قهرمان </span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br>مفهوم بیت:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">(در زمان های قدیم و پیش از اسلام عده ای از جوانان قبایل سر راه کاروان های تجاری<br><br>کمین می کردند تا آذوقه و مایحتاج قبیله خود را از آنها بگیرند سپس در میان نیازمندان تقسیم می <br><br>کردند،این جوانان که به صعالیک معروفند دلاوران قبیله به شمار می آمدند،منظور شاعر این است که<br><br>این افراد قهرمان نیستند بلکه هر کس متقی باشد قهرمان است.)</span><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">13.مَلَکَ الأرضَ</font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">در زمین حکومت کرد</span><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">14.وَلَّـی:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">حکومت بخشید</span><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">15.عَزَل:</font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">از کار برکنار کرد</span><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">16.ما</font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">أبْعَدَ:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">چه دور است</span> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">17.اُهْجُر:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">ترک کن</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">18.النَّوْم:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">خواب</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">19.حَصِّلْ:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">به دست آور</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">(امر،تفعیل)</span><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">20.مَن</font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> یَعْرِف:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">هر که بشناسد</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">21.مطلوب:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">خواسته،هدف</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">22.یَحْقِر:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">کم می شمارد</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br>23.ما:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">آنچه را که</span><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">24.بَذَل:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">صرف کند</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">25.ازْدیاد:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">فزونی</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">26.إرْغام:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">به زانو در آوردن</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">27.عِدَی:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">دشمنان</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">(جمع مکسر،مفردش عدوّ)</span><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">28.لا تَقُلْ:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">نگو(نهی)</span></font><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2"> </font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">29.أصلى و فَصْلى:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">اصل و نسب من(چنین و چنان است)یعنی از افتخارات قومی و نژادی دوری کن.</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">30.أصلُ الْفَتی</font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">اصل و ریشه جوانمرد</span><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">31.ما:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">چیزی(است)که</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">32.قَدْ حَصَل:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">به دست آور</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">ده است</span><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">33.ما یُحْسِنُه:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">به کاری است که نیکو انجام دهد</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">(مضارع، إفعال)</span><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">34.أکْثـرَ:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">زیاد انجام داد(دهد)</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">35.أقـلّ:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">کمتر انجام داد(دهد)</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">36.قَصِّر:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">کوتاه کن</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">(امر ، تفعیل)</span><br><br>37.آمال:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">آرزو ها</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">(جمع مکسر ، مفردش أمَل)</span><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">38.تَفُـزْ:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">(تا)رستگار شوی</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">39.دلیل:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">نشان،راهنما</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="color: rgb(153, 51, 0);"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">40.تَقصیـر:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">کوتاهی</span><br><br>کلمات مترادف:<br><br>1.فازَ:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">أفلَحَ</span><br><br>2.فصل:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">فرقان</span><br><br>3.الحصول:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">الإکتساب</span><br><br>4.آمال:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">أمانیّ</span><br><br>5.اُهجر:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">إعتزِل - جانب</span><br><br>کلمات متضاد:<br><br>1.ولّی:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">عزل</span><br><br>2.أکثر:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">أقلّ</span><br></font> </div> text/html 2011-12-06T21:30:43+01:00 arabi25.mihanblog.com تجربی 2/1 الدَّرسُ الرّابع (ترجمه متن) http://arabi25.mihanblog.com/post/6 <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; «جُمال الْعلم»</SPAN></FONT><BR><BR><FONT style="COLOR: rgb(102,0,0)" size=2>اِعتَزِلْ ذِکْرَ&nbsp; الأغانـى&nbsp; و&nbsp; الْغَزَلْ&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و قُلِ الْفَصْلَ و جانِبْ مَنْ هَزَلْ</FONT><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><FONT style="COLOR: rgb(102,0,0)" size=2>وَ اتَّقِ&nbsp; اللّهَ &nbsp; فَتَقْوَی&nbsp; اللّهِ&nbsp; ما&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جاوَرَتْ قلْبَ&nbsp;&nbsp; امْرِئٍ &nbsp; إلّا&nbsp; وَصَلْ</FONT><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><FONT style="COLOR: rgb(102,0,0)" size=2>لَیْسَ مَنْ&nbsp; یَقْطَعُ &nbsp; طُرْقاً&nbsp; بَطَلا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; إنَّما&nbsp; مَنْ &nbsp; یَتَّقى&nbsp; اللهَ&nbsp;&nbsp; البَطَلْ </FONT><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,0)">&nbsp;</SPAN><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><FONT style="COLOR: rgb(102,0,0)" size=2>أین&nbsp; نِمرودُ&nbsp; و&nbsp; کَنْعانُ&nbsp; و&nbsp; مَنْ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مَلَکَ الأرضَ و&nbsp; وَلَّـی و&nbsp; عَزلْ؟!</FONT><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><FONT style="COLOR: rgb(102,0,0)" size=2>اُطْلُبِ&nbsp; الْعلمَ و&nbsp; لاتَکْسَلْ&nbsp; فما&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; أبْعَدَ الْخیـرَ علـی أهلِ الکَسَلْ!</FONT><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><FONT style="COLOR: rgb(102,0,0)" size=2>وَاهْجُرِ النَّوْمَ &nbsp; و&nbsp; حَصِّلْهُ&nbsp; فمَن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یَعْرِفِ الْمطلوبَ یَحْقِرْ ما&nbsp; بَذَلْ</FONT><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><FONT style="COLOR: rgb(102,0,0)" size=2>فـى ازْدیادِالْعلمِ إرْغامُ الْعِدَی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; و جَمالُ الْعلمِ&nbsp; إصلاحُ&nbsp; العَملْ </FONT><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><FONT style="COLOR: rgb(102,0,0)" size=2>لا تَقُلْ&nbsp; أصلى&nbsp; و&nbsp; فَصْلى أبداً&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; إنَّما&nbsp; أصلُ الْفَتی ما قَدْ حَصَلْ</FONT><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><FONT style="COLOR: rgb(102,0,0)" size=2>قیمةُ&nbsp;&nbsp; الإنسانِ&nbsp;&nbsp; ما&nbsp; یُحْسِنُهُ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; أکْثـرَ&nbsp; الإنسانُ منه&nbsp; أمْ &nbsp; أقـلّ<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT><BR style="COLOR: rgb(102,0,0)"><FONT style="COLOR: rgb(102,0,0)" size=2>قَصِّرِ&nbsp; الآمالَ&nbsp; فـﻰ الدّنیا&nbsp; تَفُـزْ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; فَدلیلُ&nbsp; الْعقلِ تَقصیـرُ&nbsp; الأمَـل </FONT><BR style="COLOR: rgb(204,51,204)"><BR><FONT size=2>&nbsp;</FONT><BR><FONT size=2><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">درس چهارم:</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><BR></FONT><FONT style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold" size=2>از ذکر ترانه های بی معنی و مفهوم و لهو و لعب دوری کن.<BR><BR></FONT><FONT style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold" size=2>و سخن حق را بازگو و از بیهوده گویان دوری کن.</FONT><BR style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold"><BR style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold"><FONT style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold" size=2>و تقوای خدا پیشه کن زیرا تقوای خدا به قلب انسانی نزدیک نشد مگر اینکه به&nbsp; آن برسد.<BR><BR></FONT><FONT style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold" size=2>کسی که راهزنی می کند&nbsp; قهرمان نیست،قهرمان کسی است که تقوای خدا پیشه کند.</FONT><BR style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold"><BR style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold"><FONT style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold" size=2>کجایند نمرود و کنعان و آنکه مالک زمین شد و مقام داد و برکنار کرد؟</FONT><BR style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold"><BR style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold"><FONT style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold" size=2>علم را طلب کن و تنبلی نکن زیرا چه دور است خیر و برکت بر تنبل ها !</FONT><BR style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold"><BR style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold"><FONT style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold" size=2>و خواب را ترک کن و [علم را ] به دست آور زیرا کسی که خواسته را بشناسد، آنچه را بخشش کند <BR><BR>خوار و کوچک شمارد.</FONT><BR style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold"><BR style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold"><FONT style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold" size=2>در افزایش علم، به خاک افکندنِ دشمنان وجود دارد و زیباییِ علم، اصلاح عمل است.</FONT><BR style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold"><BR style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold"><FONT style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold" size=2>هرگز نگو: اصل و نسب من . اصل جوانمرد چیزی است که خودش آن را به دست آورده است.</FONT><BR style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold"><BR style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold"><FONT style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold" size=2>ارزش انسان به چیزی است که آن را به نیکی انجام داده . خواه آن را زیاد انجام داده باشد یا کم.<BR><BR></FONT><FONT style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold" size=2>آرزوها را در دنیا کم کن تا رستگار شوی. زیرا که نشانه ی عقل، کوتاه کردنِ آرزوست.</FONT><BR><FONT size=2>&nbsp;</FONT></DIV> text/html 2011-12-06T20:57:30+01:00 arabi25.mihanblog.com تجربی 2/1 الدَّرسُ الثّانـى(ترجمه متن) http://arabi25.mihanblog.com/post/5 <FONT size=2><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">فـى خدمة الْبؤساء:</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold">در خدمت فقیران </SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">&nbsp;</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">اَلْهَواءُ حارٌّ و النّاسُ فـى بُیوتِهِم . خَرجَ علـىٌّ (ع) إلـی السّوقِ.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">&nbsp;<SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">هوا گرم است و مردم در خانه هایشان هستند علی (ع) به سوی بازار خارج شد.<BR></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">لا تَخْرُج الآنَ .اَلشَّمسُ مُحْرِقَهٌ .<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold">اکنون خارج نشو. خورشید سوزان است.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">لا ...لعلَّ ذا حاجةٍ یَطْلُبُ مُساعدةً.:</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold">نه .... شاید نیازمندی کمک بخواهد.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">و فـى الطّریقِ.: <SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">و در&nbsp; راه.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">ثَقیلةٌ ...ثقیلةٌ. لکنْ لا حیلةَ ...اَلأطفالُ ...اَلْجوعُ ...اَلْعطَشُ ...ماذا أفْعَلُ؟!:<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,102,0); FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">سنگین است .... سنگین است. ولی چاره ای نیست ...کودکان ... گرسنگی... تشنگی ....<BR><BR>چه کار کنم؟!</SPAN><BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">فَنَظَرَ إلیها علـىّ (ع)!:<SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">علی (ع) به او نگاه کرد!<BR>&nbsp;</SPAN></SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">فَجاءَ و أخَذَ مِنها القِربَةَ.</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">فحَمَلَها</SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">إلـی بیتِها ... و سَألَها عَن حالِها:</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold">سپس آمد و مشک را از او <BR><BR>گرفت و به خانه اش برد... و از حال او پرسید.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-WEIGHT: bold">بَعَثَ علـی بنُ أبـﻰ طالبٍ زَوجـى إلـی الثُّغورِ ....و بعدَ أیّامٍ سَمِعنا خَبَرَ وفاتِهِ!:</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold">علی بن ابی<BR><BR>طالب همسرم را به مرزها فرستاد ... و بعد از چند روز خبر وفات&nbsp; او را شنیدیم.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">و لـى أطفالٌ یَتامَی و لَیسَ عندﻯ شـﻰءٌ.:<SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">و کودکان یتیمی دارم و چیزی ندارم.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">فقد ألْجَأتْنـى&nbsp; الضَّرورةُ إلـی خدمةِ النّاسِ.:<SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">و نیاز مرا به خدمت مردم واداشته است.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">ذهب علـىٌّ (ع) محزوناً إلـی دارِ الْحکومةِ وحَمَلَ زنبیلاً فیه طعامٌ.:<SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">علـی (ع) غمگین به مرکز<BR><BR>خلافت رفت و زنبیلـی را که در آن غذا بود برداشت.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">فَرَجَعَ و قَرَعَ الْبابَ.:<SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">پس برگشت و در زد.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">مَن یَقْرَعُ الْبابَ؟:<SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">چه کسی در می زند؟<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">أنا ذلکَ الْعبدُ الَّذى حَمَلَ مَعَک القِرْبةَ ....اِفْتَحـى الْبابَ ..... إنَّ مَعـى شیئاً لِلأطفالِ ...:<BR>&nbsp;</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold">من همان بنده ای هستم که مشک را همراه تو برداشت ... در را باز کن.... برای بچّه ها<BR><BR>چیزی همراهم است.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">رَضِىَ الله عنکَ و حَکَمَ بینـى و بیْنَ علـىّ بن أبـى طالبٍ!:<SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">خدا از تو راضی باشد و میان من و<BR><BR>علی بن ابی طالب داوری کند.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">فدخلَ علـىٌّ (ع) و قالَ:<SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">پس علی (ع) وارد شد و گفت.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">إنـّى أحِبُّ اکْتِسابَ الثَّوابِ،فَانْتَخِبـى بَیْنَ هذیْنِ الأمْریْنِ:تَهیئةِ الْخُبْزِ أو اللَّعِبِ مع الأطفالِ.:<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold">من به دست آوردن ثواب را دوست دارم. پس یکی از این دو کار را انتخاب کن: تهیه کردن<BR><BR>نان یا بازی کردن با بچّه ها را.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">أنا أقْدَرُ مِنْکَ علـی تَهْیئَةِ الْخُبزِ؛فَالْعَبْ أنتَ مع الأطفالِ!:<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold">من از تو در تهیه نان تواناتر هستم. پس تو با بچه ها بازی کن.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">فذهبَ علـىٌّ (ع) إلـی&nbsp; طِفْلَیْنِ صغیـرَیْنِ مِن بَینِهِم،و جَعَلَ التّمر فـى فَمِهِما و هو یقولُ لِکُلٍّ<BR><BR>مِنهُما:</SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">پس علی (ع) از میان آنان به سوی دو کودک کوچک رفت و خرما در دهان آن دو<BR><BR>گذاشت در</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">حالی که به هر یک از آن دو می گفت.</SPAN><BR style="COLOR: rgb(153,51,0)"><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">یا بُنـىَّ! اِجْعَلْ علـىّ بنَ أبـى طالبٍ فـى حِلٍّ مِمَّا مرَّ فـى أمْرِکَ!:</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold">ای پسرکم! علی ابن ابی<BR><BR>طالب را از آنچه که در کارت کوتاهی کرد حلال کن.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">و بعدَ ساعةٍ.:<SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">و بعد از ساعتی.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">أخى ! اُسْجُر التَّنّورَ.:<SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">برادرم تنور را روشن کن.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">اَللّهُمَّ أفْرِغْ علـی هذا الرَّجُلِ خیْرَک و ثوابَکَ...و لکن...علـىٌّ بنُ أبی طالبٍ...کیفَ...؟!:<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold">خدایا خیر و ثوابت را بر این مرد فرو بریز ... ولی ... علی بن ابی طالب ...چگونه ... ؟!<BR>&nbsp;</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">&nbsp;هو لا ینظرُ إلـی حالِ الْمحرومیـنَ ... نَحنُ مَحرومونَ و لکن هو...!:</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold">او به حال محرومان نگاه<BR><BR>نمی کند ... ما محروم هستیم ولی او ...!<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">فبادَرَ علـىٌّ (ع) إلـی سَجْرِهِ.:</SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">پس علی (ع) اقدام به روشن کردن آن نمود.</SPAN><BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">فلَمّا أشْعَلَهُ:<SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">سپس وقتی آن را روشن کرد.<BR></SPAN>&nbsp;</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">ذُقْ یا علـىُّ!هذا جَزاءُ مَن نَسِـﻰَ الْمَساکیـنَ و الْیَتامَی!:</SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">ای علی بچش. این سزای کسی</SPAN><BR style="COLOR: rgb(153,51,0)"><BR style="COLOR: rgb(153,51,0)"><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0)">است که درماندگان ویتیمان رافراموش کند.</SPAN><BR>&nbsp;</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">حینَئذٍ جاءَت امْرأةٌ و شاهَدَتْ خلیفةَ الْمسلمیـنَ وتَعَجَّبَتْ!:</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold">در این هنگام زنی آمد و خلیفه ی<BR><BR>مسلمانان را دید و تعجب کرد.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">ویْحَکِ ... أتعلَمیـنَ مَن هو ؟! هو أمیـرُ الْمؤمنیـنَ ...:</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold">وای بر تو ... آیا می دانی او کیست؟ او<BR><BR>امیر المؤمنین است.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">ویلٌ لـى.ماذا أفعلُ؟! فَذَهَبَتْ إلَیْهِ و هى تَعْتَذِرُ!:</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold">وای برمن.چه کار کنم؟‌پس به سوی او<BR><BR>رفت در حالی که معذرت می خواست.<BR><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">وا حَیائى ... واحَیائى ... عفواً ... معذرةً ... یا أمیـرَ الْمؤمنیـنَ ... عفواً ...:</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold">شرمم باد ... شرمم<BR><BR>باد ... ببخشید ... معذرت ... ای امیر المؤمنین ... ببخشید ...<BR>&nbsp;</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">لا... لا.... بل واحَیائى منک فیما قَصَّرْتُ فـى أمْرِک!:</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,0); FONT-WEIGHT: bold">نه ... نه .... بلکه من از تو شرمم باد در<BR><BR>&nbsp;آنچه که در کار تو کوتاهی کردم. </SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></FONT> text/html 2011-12-02T14:27:30+01:00 arabi25.mihanblog.com تجربی 2/1 ضرب المثل عربی و معادل ان ها به فارسی... http://arabi25.mihanblog.com/post/4 <p><font size="2">التجربة العلم الکبیر <font color="#993300">:«تجربه بزرگترین </font></font><a title="دانش" href="http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4"><font size="2" color="#993300">دانش</font></a><font size="2" color="#993300"> است.»</font></p> <p>&nbsp;</p> <ul><li><font size="2">الحب أعمى</font></li></ul> <dl><dd> <ul><li><font size="2" color="#993300">مترادف فارسی: «<i><a title="عشق" href="http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82">عشق</a> کور است</i>.»</font></li></ul></dd></dl><font size="2" color="#993300"> <li><font color="#000000">الحسود لا یَسُودُ </font> <ul><li>مترادف فارسی: «<i>حسود هرگز نیاسود.</i>»</li></ul></li></font><p style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></p><p style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">الصبرُ مفتاحُ الفرج : «سخن سخن می آورد</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">.»</span></font></p><p style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><br></span></font></p> <p style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">باکرُ ، تسعد :« سحر خیز باش تا کامروا باشی.»</span></font></p><p style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></p> <p style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">لکُلِ شمس مغرب :« برای هر آفتابی غروب کردنی است</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">.»</span></font></p><p style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><br></span></font></p> <p style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">من القلب الی القلب :« دل به دل راه دارد.»</span></font></p><p style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></p> <p style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">الرفیقُ قبلَ الطریق :« در هنگام سفر اول رفیق خوب بیاب سپس راه بیفت</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">.»</span></font></p><p style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><br></span></font></p> <p style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">یاطبیبُ، طب لِنَفسک :« ای پزشک خود را درمان کن.»</span></font></p><p style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><br></span></font></p> <p style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">الدراهمُ مراهمُ :« پول مرهم است</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> .»</span></font></p><p style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><br></span></font></p> <p style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">العادةُ ، طبیعةُ ثانیةُ :« عادت طبیعت دوم هر انسانی است</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">.»</span></font></p> text/html 2011-12-02T13:56:06+01:00 arabi25.mihanblog.com تجربی 2/1 الدرس الثانی(لغت و مترادف و متضاد) http://arabi25.mihanblog.com/post/3 <p><font size="2">1.حار:<font color="#993300">گرم و سوزان</font></font></p> <p><font size="2">2.محرقه:<font color="#993300">سوزان(اسم فاعل)</font></font></p> <p><font size="2">3.لعل:<font color="#993300">شاید</font></font></p> <p><font size="2">4.ذا حاجه:<font color="#993300">نیازمندی</font></font></p> <p><font size="2">5.لاحیله:<font color="#993300">چاره ای نیست</font></font></p> <p><font size="2">6.الجوع:<font color="#993300">گرسنگی</font></font></p> <p><font size="2">7.اخذ:<font color="#993300">گرفت</font></font></p> <p><font size="2">8.القربه:<font color="#993300">مشک</font></font></p> <p><font size="2">9.حمل:<font color="#993300">برداشت.برد</font></font></p> <p><font size="2">10.بعث:<font color="#993300">فرستاد</font></font></p> <p><font size="2">11.ثغور:<font color="#993300">مرزها/مفرد:ثغر</font></font></p> <p><font size="2">12:یتامی:<font color="#993300">یتیمان/مفرد:یتیم</font></font></p> <p><font size="2">13.الجاتنی:<font color="#993300">مراواداشت</font></font></p> <p><font size="2" color="#993300">الجات+ن+ی:فعل ماضی للغاعبه.افعال+نون وقایه+ضمیر متکلموحده.</font></p> <p><font size="2">14.الضروره:<font color="#993300">نیاز</font></font></p> <p><font size="2">15.قرع:<font color="#993300">کوبید</font></font></p> <p><font size="2">16.رضی الاه عنک:<font color="#993300">خدا از تو راضی باشد(فعل ماضی و دعایی است در معنای مضارع التزامی می اید)</font></font></p> <p><font size="2">17.حکم الاه:<font color="#993300">حکم کند(فعل دعایی)</font></font></p> <p><font size="2">18.احب:<font color="#993300">دوست دارم(مضارع متکلم وحده از باب افعال)</font></font></p> <p><font size="2">19.الخبز:<font color="#993300">نان</font></font></p> <p><font size="2">20.اللعب:<font color="#993300">بازی</font></font></p> <p><font size="2">21:اقدر:<font color="#993300">تواناتر(اسم تفضیل)</font></font></p> <p><font size="2">22.التمر:<font color="#993300">خرما</font></font></p> <p><font size="2">23.لکل منهما:<font color="#993300">به هر یک از ان دو</font></font></p> <p><font size="2">24.اجعل فی حل:<font color="#993300">حلال کن</font></font></p> <p><font size="2">25:مما:من+ما:<font color="#993300">از انچه</font></font></p> <p><font size="2">26.مر:<font color="#993300">گذشت(انچه به&nbsp; سرت امد)</font></font></p> <p><font size="2">27.اسجر:<font color="#993300">روشن کن(امر للمخاطب)</font></font></p> <p><font size="2">28.بادر:<font color="#993300">اقدام کرد(ماضی للغاعب از باب مفاعله)</font></font></p> <p><font size="2">29.سجر:<font color="#993300">روشن کردن(مصدر سماعی ثلاثی مجرد)</font></font></p> <p><font size="2">30.لما:<font color="#993300">وقتی که(چون بر سر فعل ماضی امده)</font></font></p> <p><font size="2">31.اشعل:<font color="#993300">روشن کرد(ماضی للغاعب از باب افعال)</font></font></p> <p><font size="2">32.ذق:<font color="#993300">بچش(امر للمخاطب)</font></font></p> <p><font size="2">33.من:<font color="#993300">کسی(است)که</font></font></p> <p><font size="2">34.نسی:<font color="#993300">فراموش کرد(ماضی للغاعب)</font></font></p> <p><font size="2">35.حینیذٍ:<font color="#993300">در ان موقع</font></font></p> <p><font size="2">36.ویل:<font color="#993300">وای</font></font></p> <p><font size="2">37.تعتذر:<font color="#993300">معذرت میخواهد(مضارع للغاعبه از باب افتعال)</font></font></p> <p><font size="2">38.واحیایی:<font color="#993300">شرمم باد</font></font></p> <p><font size="2">39.عفوا:<font color="#993300">ببخش/ببخشید</font></font></p> <p><font size="2">40.معذره:<font color="#993300">عذر میخواهم</font></font></p> <p><font size="2">41.فیما:<font color="#993300">درخصوص انچه/درباره ی انچه</font></font></p> <p><font size="2">42:قصرت:<font color="#993300">کوتاهی کردم(ماضی للمتکلم وحده از باب تفعیل)</font></font></p> <p><font size="3">کلمات مترادف:</font></p><p><font size="2">1.دار:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">بیت</span></font></p><p>2.<font size="2">ثواب:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">جزاء</span></font></p><p><font size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3.سجر:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">أشعل</span></span></span></font></p><p><font size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4.عفواً:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">مع</span></span></span></span></span></font><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2">ذ</font><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2">رةً</font></p><p><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5.مهیّا:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">جاهز</span></span></font></p><p><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6.الاکتساب:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">الحصول</span></span></span></span></font></p><p><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7.حکم:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">قضی</span></span></span></span></span></span></font></p><p><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.زنبیل:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">سلّة</span></span></span></span></span></span></span></span></font></p><p><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.الآن:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">حینی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2">ذٍ-عندی</font><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2">ذٍ</font></p><p><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.دقّ-قرع:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">طرق</span></span></font></p><p><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">11.مساعدة-إعانة:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">إمداد</span></span></span></span></font></p><p><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">12.</span></span></span></span></span></font><font size="2">ذ</font><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">هب-سار:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">مشی</span></span></font></p><p><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">13.مهیّا:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">جاهز</span></span></span></span><br></font></p><p><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">کلمات متضاد:</span></font></font></p><p><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">1.محزون:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">فرح-مسرور</span></font></span></font></font></p><p><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="2"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2.ثقیلة:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">خفیفة</span></span></span></font></span></font></font></p><p><font size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3.جوع:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">شبع</span><br></span></span></span></span></font></p><p><br> </p> text/html 2011-12-02T13:53:17+01:00 arabi25.mihanblog.com تجربی 2/1 الدرس الاول:الهی(ترجمه متن) http://arabi25.mihanblog.com/post/2 <P><FONT size=3 face="">الهی...</FONT></P> <P><FONT size=2>رب اشرح لی صدری&nbsp;:ای پروردگار من برای من سینه ام را بگشای</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>و یسر لی امری:و برای من کارم را اسان گردان</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>و احلل عقده من لسانی:وگره از زبانم باز کن</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>یفقهوا قولی:تا سخنم را بفهمند</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم:خدایا مرا از تاریکی های وهم و خیال خارج کن</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>واکرمنی بنور الفهم:ومرا با نور فهم و بینش گرامی بدار</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>اللهم افتح علینا ابواب رحمتک:خدایا برای ما درهای رحمتت را باز کن</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>وانشر علینا خزاعن علومک:وبرای ما گنجینه های علومت را بگستران</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>رب یسر و لا تعسر:پروردگارا اسان بگیر و سخت نگیر</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>اللهم فرح قلبی:خدایا قلبم را شاد گردان</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>اللهم انهج لی الی محبتک سبیلا سهله:خدایا برای من به سوی عشقت راهی اسان نشان بده</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>الهی لا تجعل للشیطان علی عقلی سبیلا:خدایا برای شیطان راهی برای تسلط بر عقلم قرار مده</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>ولا للباطل علی عملی دلیلا:وبرای کار باطل دلیل و راهنمایی در کارم قرار مده</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>اللهم الهمنا طاعتک و جنبنا معیصیتک:خدایا بندگیت را به ما الهام کن و مارا از نافرمانیت دور گردان</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>برحمتک یا ارحم الراحمین:<FONT color=#993300>به رحمت خودت ای مهربان مهربانان</FONT></FONT></P><BR><BR> text/html 2011-12-02T13:51:33+01:00 arabi25.mihanblog.com تجربی 2/1 الدرس الاول(لغت و مترادف متضاد) http://arabi25.mihanblog.com/post/1 <p><font size="2"><strong>1.اشرح:<font color="#993300">بگشای(به من ظرفیت و حوصله عطا فرما)</font></strong></font></p> <p><strong><font size="2" color="#000000">2.یسر:<font color="#993300">اسان کن(امر للمخاطب تفعیل)</font></font></strong></p> <p><strong><font size="2">3.احلل:<font color="#993300">بگشای(امر للمخاطب)</font></font></strong></p> <p><strong><font size="2">4.عقده:<font color="#993300">گره</font></font></strong></p> <p><strong><font size="2">5.یفقهوا:<font color="#993300">تا بفهمند(مضار للغاعبین مجزوم)</font></font></strong></p> <p><strong><font size="2">6.اخرجنی:<font color="#993300">مرا خارج کن(فعل امر للمخاطب از باب افعال+نون وقایه+یا متکلم وحده)</font></font></strong></p> <p><strong><font size="2">7.ظلمات:<font color="#993300">تاریکی ها</font></font></strong></p> <p><strong><font size="2">8.الوهم:<font color="#993300">گمان.پندار</font></font></strong></p> <p><strong><font size="2">9.اکرمنی:<font color="#993300">مرا گرامی بدار(امر از باب افعال/للمخاطب+نون وقایه+یا متکلم وحده)</font></font></strong></p> <p><strong><font size="2">10.انشر:<font color="#993300">بگستر(امر للمخاطب)</font></font></strong></p> <p><strong><font size="2">11.خزاعن:<font color="#993300">گنجینه ها/مفردش:خزینه</font></font></strong></p> <p><strong><font size="2">12.لا تعسر:<font color="#993300">سخت نگیر(نهی/للمخاطب/باب تفعیل)</font></font></strong></p> <p><strong><font size="2">13.فرح:<font color="#993300">شاد کن(امر للمخاطب/باب تفعیل)</font></font></strong></p> <p><strong><font size="2">14.انهج:<font color="#993300">نشان بده(امر للمخاطب)</font></font></strong></p> <p><strong><font size="2">15.دلیل:<font color="#993300">راهنما(صفت مشبهه)</font></font></strong></p> <p><strong><font size="2">16.الهم:<font color="#993300">الهام کن(امر للمخاطب/از باب افعال)</font></font></strong></p> <p><strong><font size="2">جنبنا:<font color="#993300">ما را دور کن(امر للمخاطب/باب تفعیل)</font></font></strong></p> <p><font size="3"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"></span></span></font><span style="font-weight: bold;"></span><font style="font-weight: bold;" size="2">کلمات مترادف:<br></font></font></p><p style="font-weight: bold;"><font size="2">1.اشرح:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">احلل</span></font></p><p style="font-weight: bold;"><font size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2.یسّر:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">هوّن</span></span></span></font></p><p style="font-weight: bold;"><font size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3.إجتنب:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">إبتعد</span></span></span></span></span></font></p><p style="font-weight: bold;"><font size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4.إشرح:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">وسّع</span></span></span></span></span></span></span></font></p><p style="font-weight: bold;"><font size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5.حلّ-فتح:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">فتق</span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></p><p style="font-weight: bold;"><font size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">کلمات متضاد:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></p><p style="font-weight: bold;"><font size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1.ظلمات:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">نور</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></p><p style="font-weight: bold;"><font size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2.طاعة:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">معصیة</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></p><p style="font-weight: bold;"><font size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3.یسر:<span style="color: rgb(153, 51, 0);">عسر</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></p><p><font size="3"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></span></span></span><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"></span></font><br></font></p><br>